กำหนดการ

“พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาตามแนววิถีใหม่”

๑๓๔ ปี มหาจุฬา พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข