การส่งผลงาน

       1. การส่งผลงานวิชาการฉบับเต็ม (Full Paper) ทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.mcucon.com/2021 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 15 มีนาคม 2564

      2. การส่งผลงานต้องระบุประเภทให้ชัดเจนในการลงทะเบียนว่าเป็นการนำเสนอผลงานประเภทหัวข้อใด

      3. ต้องแนบไฟล์ผลงานฉบับเต็ม (Full Paper) ในรูปแบบของ Word และ PDF ตามรูปแบบที่กำหนด (ดาวน์โหลดเทมเพลตได้จากเมนูดาวน์โหลด -> เทมเพลตบทความ)
          หากไม่ถูกต้องตามรูปแบบและข้อกำหนดในการเตรียมต้นฉบับผลงาน ขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับพิจารณา

      4. ส่งผลงานวิชาการได้ประเภทละ 1 ผลงาน/ชื่อเจ้าของผลงาน(ชื่อลงทะเบียน)

      5. ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน พร้อมกับการลงทะเบียนบทความ ดังนี้

  • อาจารย์/เจ้าหน้าที่/นักวิจัย/บุคคลทั่วไป 1,000 บาท ต่อ 1 ผลงาน
  • นิสิต/นักศึกษา 500 บาท ต่อ 1 ผลงาน

      6. การลงทะเบียนนำเสนอผลงานจะสมบูรณ์เมื่อได้ชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถตรวจสอบสถานะที่เมนู ข้อมูลของฉัน

หมายเหตุ!

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี

การชำระค่าลงทะเบียน | กรณีนำเสนอผลงาน

      – ชำระค่าลงทะเบียน โดยโอนเข้าบัญชี 
      – เลขที่บัญชี 010-0-72766-2 ธนาคารกรุงไทย สาขา ยานนาวา ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “สัมมนาวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์” 
      – อาจารย์/เจ้าหน้าที่/นักวิจัย/บุคคลทั่วไป 1,000 บาท ต่อ 1 ผลงาน  | นิสิต/นักศึกษา 500 บาท ต่อ 1 ผลงาน
      – ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมกับการลงทะเบียนบทความทางเว็บไซต์ที่เมนู ลงทะเบียนบทความ https://www.mcucon.com/2021/callpaper/ เท่านั้น