NBRC2021 การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12
สังคมไทยหลัง NEW NORMAL : การเรียนรู้ การวิจัย และการสร้างสรรค์

  • การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในสังคมใหม่
  • คุณธรรมจริยธรรมสากลของผู้นับถือศาสนาและไม่นับถือศาสนา
  • การจัดการสิ่งแวดล้อม
  • สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  • การจัดการสุขภาพแบบองค์รวมในภาวะวิกฤติอุบัติภัยใหม่

    การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ได้ปรับรูปแบบการนำเสนอผลงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้นำเสนอผลงงานและผู้ร่วมงาน โดยมีรูปแบบการนำเสนอผลงานให้เลือก ด้วยการนำเสนอด้วยตนเอง การตอบข้อซักถามผ่านการประชุมออนไลน์ เปิดรับผลงานฉบับเต็ม (Full Paper) ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ลงทะเบียนทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://www.mcucon.com/2021