การถ่ายทอดสดกิจกรรม
ข้อมูลผู้ลงทะเบียน

อาจารย์/เจ้าหน้าที่

63

นิสิต/นักศึกษา

16

บุคคลทั่วไป

7

รวมทั้งหมด

100

หน่วยงานภายใน

54%

หน่วยงานภายนอก

46%

สังคมไทยหลัง NEW NORMAL
การเรียนรู้ การวิจัย และการสร้างสรรค์
กำหนดการรับบทความ
วันที่
รายการ
15 ม.ค. - 15 มี.ค. 64
เปิดรับบทความ
20 มี.ค. 64
แจ้งผลพิจารณาบทความ
25 มี.ค. 64
แจ้งห้องนำเสนอ/ส่งแบบตอบรับ
3 เม.ย. 64
วันประชุมวิชาการ
ดาวน์โหลดหนังสือตอบรับ/เกียรติบัตร

ชื่อ-ฉายา-นามสกุลหนังสือตอบรับเกียรติบัตร
ชื่อ-ฉายา-นามสกุลหนังสือตอบรับเกียรติบัตร

รายชื่อผู้นำเสนอบทความ

ลิงก์ห้องประชุม -> https://meet.google.com/eaf-svcx-fax

ลิงก์ห้องประชุม -> https://meet.google.com/sqf-dves-ygv

ลิงก์ห้องประชุม -> https://meet.google.com/trw-qoav-sjr

ลิงก์ห้องประชุมออนไลน์

ห้องประชุมออนไลน์ 1

Google Meet
https://meet.google.com/eaf-svcx-fax

ห้องประชุมออนไลน์ 2

Google Meet
https://meet.google.com/sqf-dves-ygv

ห้องประชุมออนไลน์ 3

Google Meet
https://meet.google.com/trw-qoav-sjr
ข้อแนะนำการนำเสนอผลงาน
โปรดตรวจสอบห้องนำเสนอของท่าน

เข้าห้องประชุม/ระบบ ก่อนเวลาเพื่อเตรียมความพร้อม

เวลาการนำเสนอผลงานละ 15 นาที

แบ่งเป็นการนำเสนอ 10 นาที และซักถาม 5 นาที

ไฟล์นำเสนอ Microsoft PowerPoint 2010 ขึ้นไป

โดยใช้รูปแบบตัวอักษรมาตรฐาน TH Sarabun

ท่านจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมนำเสนอผลงาน

สามารถดาวน์โหลดได้ที่เมนู"ข้อมูลของฉัน"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รหัสไปรษณีย์ 13170

โทรศัพท์086-105-0229, 089-4047531, 084-980-9590
E-mailbri@mcu.ac.th
Websitehttp://www.mcucon.com/2021
Facebookสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร 
ผู้ประสานงาน
  • พระมหาเกรียงศักดิ์ อินทฺปญฺโญ, ดร.
  • พระมหานันทวิทย์ ธีรภทฺโท, ดร.
  • พระมหาประจักษ์ กิตฺติเมธี, ดร.
  • นายถาวร  ภูษา 

Proceeding Online

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร -> คลิก!

เกียรติบัตรฉบับจริง จะนำส่งให้ท่านตามที่อยู่ ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ