ข้อมูลผู้ลงทะเบียน

อาจารย์/เจ้าหน้าที่

20

นิสิต/นักศึกษา

1

บุคคลทั่วไป

0

รวมทั้งหมด

21

หน่วยงานภายใน

21

หน่วยงานภายนอก

0

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รหัสไปรษณีย์ 13170

โทรศัพท์086-105-0229, 089-4047531, 084-980-9590
E-mailbri@mcu.ac.th
Websitehttp://www.mcucon.com/2021
Facebookสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร 
ผู้ประสานงาน
  • พระมหาเกรียงศักดิ์ อินทฺปญฺโญ, ดร.
  • พระมหานันทวิทย์ ธีรภทฺโท, ดร.
  • พระมหาประจักษ์ กิตฺติเมธี, ดร.
  • นายถาวร  ภูษา